Praca dyplomowa pedagogika – przykład

Cel wpisu

Poniżej prezentujemy przykład planu pracy dyplomowej z pedagogiki na temat Uzależnienia wśród młodzieży gimnazjalnej. Cała praca zawiera się na nieco ponad 100 stronach. Jest to dość dużo, biorąc pod uwagę obecny trend w tym zakresie. Raczej przygotowuje się prace dyplomowe z pedagogiki o objętości od 50 do 80 stron. W badaniach własnych zastosowano jednak obszerną ankietę. Jej wyniki zaprezentowano na blisko 40 stronach. Prezentację uzupełniono o wnikliwą analizę. Ponadto Autor skupił się na kilku uzależnieniach, a nie jednym lub dwóch. Czynniki te nie pozostają bez wpływu na objętość pracy dyplomowej.

Zawartość rozdziałów pracy dyplomowej z pedagogiki na temat uzależnień

Rozdział pierwszy

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający w problem uzależnień i bazuje na przeglądzie literatury. Pierwszy podrozdział definiuje pojęcia używane w pracy dyplomowej i wskazuje definicje wiodące. W kolejnym podrozdziale dokonano typologii współczesnych uzależnień. Opisano: alkoholizm, nikotynizm, narkomanię, zażywanie substancji psychoaktywnych, lekomanię, uzależnienia od nowych mediów. Autor pracy dyplomowej skupił się zatem na uzależnieniach już szeroko omawianych w literaturze tematu, ale również na uzależnieniach nowego typu (komputer, internet, fonoholizm). W następnym podrozdziale opisano etiologię uzależnień, czyli ich przyczyny. Przedstawiono skalę uzależnień młodzieży na przestrzeni ostatnich 5 lat (przy wykorzystaniu dostępnych danych pochodzących z baz danych statystycznych: statystyki policyjne, GUS, CBOS). Wnioski wypływające z tego podrozdziału zostały wykorzystane w dyskusji wyników badań własnych, tj. porównano wyniki badań pochodzących m.in. z CBOS-u z wynikami badań własnych. Ostatni podrozdział rozdziału pierwszego prezentowanej pracy dyplomowej dotyczy profilaktyki uzależnień.

Rozdział drugi

Rozdział drugi prezentuje założenia metodologiczne badań własnych. Ukazano w nim przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, instrumentarium badań (metody, techniki i narzędzia badawcze), wreszcie etapy i przebieg badań.

Rozdział trzeci

W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań własnych. Prezentację poprzedzono charakterystyką terenu badań i badanej grupy. Wyniki zaprezentowano zgodnie z wysuniętymi postulatami badawczymi. Skupiono się na typach uzależnień, przyczynach i skutkach uzależnień wśród młodzieży oraz profilaktyce uzależnień wśród młodzieży.

Konkluzja

Spis treści omawianej pracy dyplomowej z pedagogiki dotyczącej uzależnień wyraźnie sugeruje, że praca ma charakter teoretyczno-badawczy. Autor wyszedł od zagadnień ogólnych i każdy kolejny rozdział jest konkretyzacją poprzedniego. Dodatkowo część badawcza logicznie koresponduje z teoretyczną. Innymi słowy, to co opisano w świetle literatury przedmiotu, zweryfikowano empirycznie.