Pisanie prac magisterskich: aspekty edycyjne, cz. II

Rozdział metodologiczny

Pisanie prac magisterskich i pisanie prac dyplomowych o charakterze teoretyczno-badawczym wymaga, aby rozdział badawczypisanie prac magisterskich logicznie korespondował z częścią teoretyczną. Dużym błędem jest rozpisywanie podrozdziałów rozdziału badawczego na podstawie skonstruowanej ankiety. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie jakie zagadnienia badawcze chce się w analizie uwzględnić, rozpisać problemy badawcze – główny i szczegółowe i dopiero w dalszej kolejności rozpisywać ankietę.

Kwestionariusz ankiety powinien zostać podzielony na bloki / części. Pod względem ilości powinny one odpowiadać liczebności podrozdziałów w rozdziale badawczym. Pisanie prac badawczych wymaga obrania konkretnej koncepcji, ich struktura musi być przemyślana i logicznie uporządkowana.

Bibliografia

Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, prace dyplomowe powinny w zestawieniu bibliograficznym zawierać około 20-30 pozycji bibliograficznych, a prace magisterskie od 30 pozycji wzwyż. Bibliografia wygląda jednak profesjonalnie, gdy zawiera średnio 40-50 pozycji i jest podzielona na: literaturę, czasopisma, akty normatywne, źródła internetowe (netografia).

Przydatne poradniki

Pisanie prac dyplomowych i pisanie prac magisterskich może ułatwić zapoznanie się z literaturą dotyczącą prac promocyjnych. Na rynku dostępnych jest szereg poradników m.in.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Kolonia Ltd., Wrocław 1994.
Dawidziuk S., Metodyka pisania prac magisterskiej, Politechnika Warszawska, Warszawa 1975.
Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedziba w Gdańsku, Gdańsk 2000.
Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 1998.
Lelusz H., Kowalewski, M., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu nauk ekonomicznych, ART., Olsztyn 1996.
Majchrzak J., Mendel T., Organizacja procesu pisania prac promocyjnych wraz z zasadami ich opracowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1991.
Nowak S., Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.

Wybór tematu pracy dyplomowej i organizacja pisania pracy

Prace dyplomowe, prace magisterskie, prace inżynierskie. Kiedy należy zainteresować się tematem pracy dyplomowej, inżynierskiej, magisterskiej?

Na większości Uczelni seminaria właściwe rozpoczynają się na drugim roku, a proseminaria Studenci zaliczają na roku pierwszym. Studenci z reguły rozpoczynają pisanie prac dyplomowych i magisterskich na roku ostatnim, w drugim semestrze. Warto zainteresować się pracą promocyjną wcześniej. Z założenia, prace dyplomowe są prostsze w realizacji, niż prace magisterskie, co nie oznacza, że należy podchodzić do nich pobłażliwie.

Pisanie prac dyplomowych, czy pisanie prac magisterskich wymaga zaangażowania, zatem należy zainteresować się tympisanie prac dyplomowych wskazówki praktyczne tematem najpóźniej na rok przed planowanym złożeniem egzaminów końcowych. Prace dyplomowe i prace magisterskie to „konstrukcje złożone”, nierzadko problematyczne, a ich pisanie zajmuje dużo czasu. Warto o tym pamiętać i nie zostawiać najtrudniejszych egzaminów na koniec. Należy pamiętać również o tym, że promotorzy w semestrze letnim  najczęściej sprawdzają prace dyplomowe i prace magisterskie „hurtowo”, co nie stwarza im pełnej możliwości doradzenia w zakresie naniesienia ewentualnych poprawek.

Pace dyplomowe i prace magisterskie – pisanie prac – organizacja czasu

„Szkoły” pisania prac tj. prace dyplomowe i prace magisterskie są różne. Można napisać pracę promocyjną w tydzień, a można pisać ją kilka lub kilkanaście miesięcy. Czynnikiem krytycznym jest tutaj czas poświęcany na pisanie prac tego rodzaju. Już sam etap wstępny (selekcja materiału) jest dość czasochłonny. Nie mniej problematyczna jest strukturalizacja materiału i wreszcie jego opracowanie.

Dobre jakościowo prace dyplomowe i magisterskie napisane w dość krótkim czasie (np. 1-3 tygodnie), to najczęściej takie, którym autor poświecił co najmniej kilka godzin dziennie. Ta metodyka postępowania jest wskazana dla osób systematycznych, które założyły sobie, że w danym okresie czasu napiszą całą pracę. Pisanie pracy we wskazanych okolicznościach może jednak zostać zakłócone przez jakiś czynnik zewnętrzny i wówczas Student zostaje z niczym.