Prezentacja i analiza danych w pracy magisterskiej

Założenia badawcze (metodologiczne)

Celem rozdziału prezentacja i analiza wyników badań własnych w pracy dyplomowej lub magisterskiej jest przedstawienie pozyskanych w trakcie badania wyników. Rozdział dzielimy na podrozdziały, zgodnie z wysuniętymi problemami badawczymi. Do każdego z problemów w naszym narzędziu badawczym (np. ankiecie) podporządkowujemy kilka zagadnień (w przypadku ankiety pytań). Odpowiedzi udzielone na konkretne pytania relacjonujemy w ramach wyodrębnionych podrozdziałów.

Logika prezentacji i analizy

Początek analizy powinno stanowić krótkie wprowadzenie. Na przykład: W tabeli x zaprezentowano zbiorcze wyniki obserwacjipracy magisterskiej pisanie dotyczące zagadnienia Y. Dalej wyniki badania ukazujemy w postaci graficznej (wykres lub tabela). Bez względu na formę elementu graficznego, należy go opisać. Nadać mu tytuł i wskazać źródło. Dodatkowo, osie wykresu powinny być podpisane, a w przypadku tabel – należy nadać odpowiednią nazwę kolumnom i wierszom. Wskazane jest prezentowanie danych w formie liczbowej i procentowej.
Generalnie, powinniśmy zdecydować się na jeden typ prezentacji graficznej uzyskanych wyników badań realizowanych w ramach pracy dyplomowej lub magisterskiej. Niekiedy jednak, ze względu na dużą grupę danych, wymagane jest zaprezentowanie wyników w formie tabeli i wykresu. Gdy tabele są bardzo obszerne, można uwzględnić je w aneksie, a w analizie osadzić wyłącznie wykresy. Pod wykresem bądź tabelą opisujemy dane. W kolejnym akapicie dokonujemy ich analizy. Na podstawie własnych obserwacji, wiedzy pozyskanej w trakcie opracowywania części teoretycznej, przeglądu literatury tematu próbujemy dociec skąd takie, a nie inne wyniki badań. W tym miejscu można również odwołać się do wyników badań innych autorów. Niekiedy tzw. „dyskusję” uwzględnia się po analizie. Poświęca się jej osobny podrozdział i konfrontuje wyniki badań własnych z wynikami innych autorów polskich i zagranicznych. Postępując w ten sposób, znacznie podnosimy jakość naszej pracy magisterskiej.
Pisanie pracy magisterskiej wcale nie musi być wyczerpujące i deprecjonujące. Jeżeli będziemy postępowali wg konkretnych kroków, usprawnimy naszą pracę, zaoszczędzimy czas. Pojawi się również poczucie satysfakcji, a zniknie bezradności.