Prace magisterskie i prace dyplomowe tematy i zagadnienia – problematyka ciesząca się popularnością w ostatnich latach

1229548_22900413Prace dyplomowe, magisterskie i inżynierskie oraz zaliczeniowe powinny podejmować aktualną problematykę. Poniżej prezentujemy zestawienie najpopularniejszych wśród Studentów tematów w ostatnich latach. Zestawienie to jest rezultatem zrealizowanych przez nas zamówień m.in. na prace dyplomowe oraz zapytań kierowanych przez Studentów do firmy celem napisania wzorcowego opracowania. Aktualność tematu uwarunkowana jest w głównej mierze zmianami jakie zachodzą w Polsce i na świecie w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Temat ciekawy to przede wszystkim ten będący na czasie, na który reaguje rynek wydawniczy; poruszany na konferencjach, sympozjach, kongresach…

Prace dyplomowe tematy magisterskich, inżynierskich, zaliczeniowych, kontrolnych – aktualna problematyka:

 1. Aniołowie Biznesu i ich rola we wspieraniu przedsiębiorczości
 2. Aspekty nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich rola w rozwoju efektywności przedsiębiorstw
 4. Czas w działalności podmiotu gospodarczego
 5. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji zagranicznych
 6. Czynniki produkcji współczesnego przedsiębiorstwa
 7. Destabilizacja sektora bankowego
 8. Działania marketingowe na rynkach zagranicznych
 9. E-banking w Polsce
 10. Efektywność gospodarcza podmiotu gospodarczego
 11. Faktoring jako alternatywny instrument finansowania działalności przedsiębiorstwa
 12. Finanse behawioralne
 13. Finansowanie proekologiczne w firmie
 14. Finansowanie przedsiębiorstwa w kryzysie
 15. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
 16. Fundusze pożyczkowe i ich miejsce w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
 17. Fuzje i przejęcia w Polsce i na świecie
 18. Innowacyjność przedsiębiorstw – szansą na wyjście z kryzysu
 19. Internacjonalizacja a konkurencyjność MŚP
 20. Internet w badaniach marketingowych
 21. Kierunki zmian polskiego systemu podatkowego
 22. Konkurowanie przedsiębiorstw w dobie kryzysu
 23. Konsekwencje kryzysu w strefie euro
 24. Korzyści i koszty finansowania pożyczkami i kredytami
 25. Kształtowanie struktury kapitałów przedsiębiorstwa
 26. Leasing jako alternatywny instrument finansowania działalności przedsiębiorstwa
 27. Miejsce faktoringu w ofercie banków
 28. Miejsce prognozowania w zarządzaniu sprzedażą
 29. Miejsce przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i regionalnym
 30. Miejsce wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki
 31. Mierniki finansowe spadku konkurencyjności sektora MŚP
 32. Monitoring małych przedsiębiorstw
 33. Motywowanie płacowe i pozapłacowe
 34. Nowa Umowa Kapitałowa a zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa
 35. Opcje narzędziem zabezpieczającym ryzyko stopy procentowej
 36. Outsourcing – obszary i kierunki rozwoju
 37. Patologie organizacyjne – identyfikacja, zwalczanie i profilaktyka
 38. Pieniądz elektroniczny w Polsce i na świecie
 39. Polskie przedsiębiorstwa szybko rosnące
 40. Pomiar kapitału intelektualnego
 41. Przedsiębiorczość i innowacyjność sektora MŚP
 42. Przemiany systemu bankowego w Polsce
 43. Relacje gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi
 44. Rodzaje rozliczeń finansowych w obrotach z zagranicą
 45. Rola analizy finansowej w redukcji ryzyka finansowego w działalności podmiotu gospodarczego
 46. Rola krótko- i długoterminowej restrukturyzacji finansowej
 47. Rola prognozowania w przedsiębiorstwie
 48. Rola przedsiębiorstw rodzinnych w polskiej gospodarce
 49. Rola zarządzania wiedzą w podmiocie gospodarczym
 50. Rynek venture capital i jego rola w finansowaniu rozwoju podmiotów gospodarczych
 51. Rynek wyceny przedsiębiorstw w Polsce
 52. Ryzyko w działalności firmy
 53. Skala wykorzystania cash pooling’u w grupach kapitałowych
 54. Strategie podatkowe i parapodatkowe i ich rola w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 55. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynku zagraniczne
 56. Struktury klastrowe i ich wpływ na konkurencyjność i innowacyjność województwa XYZ
 57. System oceny przedsiębiorstwa na przykładzie due diligence
 58. Typologia kosztów przedsiębiorstwa
 59. Typologia przychodów przedsiębiorstwa
 60. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
 61. Wpływ globalizacji na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 62. Wpływ kryzysu finansowego na relacje przedsiębiorstwa i banku
 63. Wpływ kryzysu na sektor MŚP w Polsce
 64. Wpływ kryzysu na zarządzanie finansami podmiotu gospodarczego
 65. Wpływ venture capital na podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 66. Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa
 67. Zarządzanie należnościami w podmiotach gospodarczych
 68. Zarządzanie proekologiczne w firmie
 69. Zarządzanie ryzykiem w podmiocie gospodarczym
 70. Zarządzanie talentami
 71. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
 72. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie