Pisanie prac – uwaga na oszustów

W sieci można zapoznać się z wieloma komentarzami niezadowolonych osób, które zleciły wykonanie jakiegoś opracowania i zostały oszukane. W różny sposób. Pobrano zaliczkę i kontakt się urwał. Opłacono całość zlecenia z góry i zleceniobiorca już się nie odezwał. Kontakt był dobry do pewnego momentu, nagle bez uprzedzenia zleceniobiorca zrezygnował ze współpracy. Opracowanie przygotowano, ale okazało się plagiatem. I wiele innych scenariuszy.

Osoby oszukane, zdecydowanie częściej niż te zadowolone ze współpracy, są skłonne do komentowania swoich doświadczeń w sieci. Czynią to na forach, specjalnych portalach pozwalających na pozostawienie opinii o współpracy z daną osobą/firmą świadczącą pomoc w redakcji tekstu, portalach społecznościowych i wielu innych miejscach. Z lektury tych treści wynika, że zasadniczą przyczyną oszustwa było wejście we współprace z osobą prywatną, z „niepoważnym” adresem mailowym (co już powinno wzbudzić niepokój), żądającą wpłaty wysokiej zaliczki lub opłacenia z góry zlecenia w całości. Obecnie bankowość internetowa pozwala na realizację przelewu wyłącznie na podstawie numeru rachunku bankowego. Oznacza to, że pozostałe dane mogą być fikcyjne, a przelew i tak dojdzie na konto zlecenobiorcy. Wzrost popularności zakupów w sieci i pozytywne doświadczenia z tym związane (satysfakcja z większości przeprowadzonych transakcji) powoduje, że czujność wielu użytkowników internetu spada, a ich ufność do obcych osób w sieci wzrasta. Tę zależność wykorzystują nieuczciwe osoby oferujące pomoc w napisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej, licencjackiej i innej. Szansa na odzyskanie wpłaconych pieniędzy jest niewielka, co nie oznacza, że sprawy nie można zgłosić na Policję. Można. Jednak wstyd, niemoc i uświadomienie sobie – po całej sytuacji – poziomu swojej naiwności powoduje, ze wielu zleceniodawców rezygnuje z próby odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Należy podkreślić, że publikowane w sieci informacje nie zawsze są zgodne z prawdą. Opinie może wystawić każdy. Trzeba mieć jednak świadomość, że za szykanowanie i zniesławienie jest karalne, a w internecie użytkownik nie jest anonimowy.

Bibliografia pracy dyplomowej i magisterskiej

Pierwsze zestawienie bibliograficzne

Po wyborze tematu promotor często życzy sobie przedstawienia planu pracy łącznie z zestawieniem bibliograficznym. Pierwszym kierunkiem poszukiwań dyplomanta lub magistranta powinny być katalogi biblioteczne. Większość uniwersytetów i bibliotek publicznych zdigitalizowało swoje zbiory, co oznacza, że do katalogu elektronicznego mamy dostęp online (z domu). Kolejnym kierunkiem powinny być księgarnie (stacjonarne lub internetowe). Wyszukując potrzebną pozycję w księgarniach internetowych warto korzystać z takich, które udostępniają spisy treści oferowanych publikacji. Rozwiązaniem godnym uwagi jest IBUK, czyli elektroniczna platforma ebook’ów do wypożyczenia i pobrania. Jeżeli zaopatrzymy się w kod dostępu do platformy w bibliotece, w której jesteśmy zarejestrowani, to uzyskamy bezpłatny dostęp do części zbiorów platformy.

Podział bibliografii

Bibliografię dobrze skategoryzować. Wyodrębniamy wydawnictwa zwarte, ciągłe, akty prawne i strony internetowe (koniecznie z datą dostępu ze względu na fluktuacyjność treści na stronach internetowych). Zabieg ten powoduje, że bibliografia pracy dyplomowej staje się czytelniejsza. Data dostępu ma dotyczyć daty, w której korzysta się ze strony internetowej (nie daty opublikowania danych treści w sieci). Strony internetowe nie  mogą być głównym źródłem wiedzy. Stąd też ich spis jest umieszczany w końcowej części. Źródła internetowe w pracy dyplomowej i magisterskiej należy traktować raczej jako uzupełniające, niż zasadnicze. Nie wypada powoływać się na media społczenościowe i blogi. Nie jest dobrze postrzegane przez środowisko naukowe.

Ile źródeł w pracy dyplomowej lub magisterskiej?

Jest to kwestia dyskusyjna. Szczegółowe wytyczne znajdują się w zasadach dyplomowania przyjętych na konkretnych uczelniach. Uśredniając, dla pracy dyplomowej jest to min. 40 pozycji, a dla magisterskiej 60.

Aktualność źródeł bibliograficznych

Istota aktualności źródeł bibliograficznych w pracy dyplomowej sprowadza się do wykorzystywania pozycji nie starszych niż sprzed 2000 r. Granica ta jest płynna. Bywa, że promotor życzy sobie literatury nie starszej niż sprzed 5 lat. Wynika to z tematyki danej pracy. Zagadnienia wyraźnie ewoluujące będą potrzebowały najświeższej literatury.

Ostateczne zestawienie bibliograficzne

Jeżeli promotor życzy sobie zaprezentowania zestawienia bibliograficznego razem z rozdziałem pierwszym (tj. po każdym rozdziale), to zadaniem Autora jest przekopiowanie przypisów do osobnego arkusza i sporządzenie zestawienia bibliograficznego.  W praktyce sprowadza się to do zamiany miejscami inicjału i nazwiska. Analogicznie postępuje się w przypadku bibliografii całościowej. Tak powstaje bibliografia pracy dyplomowej do poszczególnych rozdziałów i całości.

Praca dyplomowa pedagogika – przykład

Cel wpisu

Poniżej prezentujemy przykład planu pracy dyplomowej z pedagogiki na temat Uzależnienia wśród młodzieży gimnazjalnej. Cała praca zawiera się na nieco ponad 100 stronach. Jest to dość dużo, biorąc pod uwagę obecny trend w tym zakresie. Raczej przygotowuje się prace dyplomowe z pedagogiki o objętości od 50 do 80 stron. W badaniach własnych zastosowano jednak obszerną ankietę. Jej wyniki zaprezentowano na blisko 40 stronach. Prezentację uzupełniono o wnikliwą analizę. Ponadto Autor skupił się na kilku uzależnieniach, a nie jednym lub dwóch. Czynniki te nie pozostają bez wpływu na objętość pracy dyplomowej.

Zawartość rozdziałów pracy dyplomowej z pedagogiki na temat uzależnień

Rozdział pierwszy

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający w problem uzależnień i bazuje na przeglądzie literatury. Pierwszy podrozdział definiuje pojęcia używane w pracy dyplomowej i wskazuje definicje wiodące. W kolejnym podrozdziale dokonano typologii współczesnych uzależnień. Opisano: alkoholizm, nikotynizm, narkomanię, zażywanie substancji psychoaktywnych, lekomanię, uzależnienia od nowych mediów. Autor pracy dyplomowej skupił się zatem na uzależnieniach już szeroko omawianych w literaturze tematu, ale również na uzależnieniach nowego typu (komputer, internet, fonoholizm). W następnym podrozdziale opisano etiologię uzależnień, czyli ich przyczyny. Przedstawiono skalę uzależnień młodzieży na przestrzeni ostatnich 5 lat (przy wykorzystaniu dostępnych danych pochodzących z baz danych statystycznych: statystyki policyjne, GUS, CBOS). Wnioski wypływające z tego podrozdziału zostały wykorzystane w dyskusji wyników badań własnych, tj. porównano wyniki badań pochodzących m.in. z CBOS-u z wynikami badań własnych. Ostatni podrozdział rozdziału pierwszego prezentowanej pracy dyplomowej dotyczy profilaktyki uzależnień.

Rozdział drugi

Rozdział drugi prezentuje założenia metodologiczne badań własnych. Ukazano w nim przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, instrumentarium badań (metody, techniki i narzędzia badawcze), wreszcie etapy i przebieg badań.

Rozdział trzeci

W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań własnych. Prezentację poprzedzono charakterystyką terenu badań i badanej grupy. Wyniki zaprezentowano zgodnie z wysuniętymi postulatami badawczymi. Skupiono się na typach uzależnień, przyczynach i skutkach uzależnień wśród młodzieży oraz profilaktyce uzależnień wśród młodzieży.

Konkluzja

Spis treści omawianej pracy dyplomowej z pedagogiki dotyczącej uzależnień wyraźnie sugeruje, że praca ma charakter teoretyczno-badawczy. Autor wyszedł od zagadnień ogólnych i każdy kolejny rozdział jest konkretyzacją poprzedniego. Dodatkowo część badawcza logicznie koresponduje z teoretyczną. Innymi słowy, to co opisano w świetle literatury przedmiotu, zweryfikowano empirycznie.

Pisanie prac opinie Klientów, czyli jak nie dać się oszukać?

Obawy Klientów 

pisanie prac opinie o firmachW ostatnim czasie kontaktujący się z nami Klienci (bieżący i potencjalni) w trakcie rozmowy w pierwszej kolejności zadają pytanie: jaką dajecie gwarancję realizacji pracy? Pytania te sugerują, że informacje na stronie internetowej  zaświadczające o uczciwym podejściu do sprawy napisania poglądowej pracy, nie do końca spełniają swoją funkcję. Problem tkwi w nieuczciwym zachowaniu konkurencji. W rezultacie rynek usług tego typu zaczyna kojarzyć się wyłącznie z oszustami!, a przecież nie można wszystkich – pisząc dosadnie – „wrzucać do jednego wora”.

Generalizowanie, jak przy każdym problemie nie jest dobre

Mamy skłonność do uogólniania. Skoro kolega, koleżanka zostali oszukani w trakcie realizacji usługi napisania pracy, to z pewnością mnie też to spotka. Jak zwiększyć pewność, że podmiot oferujący pomoc w przygotowaniu pracy jest uczciwy? Nasze rady:  

 • zarejestrowany podmiot (odprowadzający podatki i składki ZUS) nie może pozwolić sobie na oszustwa, bo wpływa to na jego reputację;
 • na stronie internetowej usługodawcy opublikowano dane identyfikacyjne podmiotu świadczącego pomoc, łącznie z adresem mailowym i nr telefonu;
 • z nawiązaniem kontaktu z podmiotem nie ma problemu;
 • oferowana jest możliwość podpisania umowy o dzieło;
 • klient ma możliwość zapoznania się z tekstem przed rozliczeniem;
 • pobierana jest niewielka zaliczka (zadatek nie powinien opiewać na 100% kwoty rozliczenia);
 • warunki rozliczenia są jasne i klarowne – klient został poinformowany o cenie dzieła;
 • wykonawca proponuje konkretny harmonogram współpracy;
 • współpraca wykonawca-klient odbywa się wg harmonogramu i zasad zgodnych z zamieszczonymi na stronie internetowej;
 • redaktor, konsultant, generalnie osoba która rozmawia z nami o zamówieniu jest kompetentna, zadaje logiczne pytania;
 • płatność dokonywana jest na firmowy rachunek bankowy.

Kluczowa kwestia: nie należy korzystać z usług osób, które: wymagają wpłaty z góry, nie chcą podać danych personalnych, nie posiadają profesjonalnej strony internetowej. Być może te wskazówki wydają się niektórym czytelnikom infantylne, ale niestety w dalszym ciągu frustracja klientów oszukanych wynika z ich łatwowierności.

Przydatność opinii na forach internetowych

W sieci można znaleźć różne opinie o podmiotach piszących prace. Wynika z tego, że z roku na rok przybywa osób oferujących usługę pisanie prac opinie o nich w sieci są bardzo różne. Są to oceny: pozytywne, negatywne i neutralne. Podchodźmy jednak do takich wpisów przytomnie. Z jednej strony negatywne opinie mogą być prawdziwe, z drugiej jednak trzeba mieć świadomość, że konkurencja niekiedy negatywnymi wpisami chce wyeliminować z rynku inne firmy. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do opinii pozytywnych. Mogą być one faktycznie wystawione przez zadowolonych klientów, ale równie dobrze pozytywne komentarze może wystawiać sobie sama firma. Ostatnia kwestia: zadowolony klienci w znacznej mniejszości wystawiają swoje opinie w sieci. To właśnie klienci niezadowoleni są bardziej skłonni do pisania negatywnych komentarzy o firmach oferujących pisanie prac, co stanowi kanał ujścia ich frustracji i niezadowolenia. Postępowanie zupełnie logiczne i zrozumiałe. Mechanizm czysto psychologiczny. Przykładem niech będą porównywarki cenowe. Opinie negatywne górują tam nad pozytywnymii.  

Konkluzja

Oczywiście nie można z kolei generalizować, że wszystkie firmy są uczciwe i rzetelnie napiszą pracę. Jak w każdej branży zdarzają się osoby nieuczciwe. Stosując się do kilku powyższych rad, można zmniejszyć ryzyko  oszustwa. Zresztą wskazówki te nie dotyczą wyłącznie usług pisania prac na zamówienie. Mają zastosowanie również do innych branż.

Pisanie pracy dyplomowej stylem naukowym, cz. I

Pisarstwo naukowe w praktyce – wybór tematu pracy dyplomowej, pisanie pracy

Zasadnicza kwestia odnosi się do naukowego sformułowania tematu pracy w trakcie jej pisania. Wbrew pozorom, nie jest to proste. Temat ma być:

 • możliwie zwięźle sformułowanym,
 • oddający zawartość pracy,
 • ciekawy (tj. skłaniający do lektury pracy).

pisanie pracy dyplomówkiTemat nie powinien wskazywać na zjawisko w sensie ogólnym, np. Logistyka przedsiębiorstwa. Taki temat jest dobry dla publikacji książkowej, w której na części pierwsze „rozbiera się” cały system logistyczny firmy i opisuje logistykę: magazynową, zaopatrzenia, sprzedaży, magazynu, transportu etc. W pracy dyplomowej (głównie ze względu na jej objętość), nie sposób omówić wszystkich kwestii wynikających z organizacji logistyki w danej firmie. Wadą tak sformułowanego tematu pracy dyplomowej jest również to, że temat nie wskazuje na konkretny problem. Skorygowany temat może brzmieć: Optymalizacja logistyki magazynowej firmy X. Czytelnik wie, że w pracy będzie mowa o:

 • logistyce magazynowej – teoria;
 • firmie X – jej działalności i problemach związanych z logistyką magazynową;
 • niedomaganiach i sposobach ich rozwiązania w konkretnej firmie, w danym obszarze jej działalności (logistyka magazynowa).

Logika, język i stylistyka pracy

 • Logika: w pracy należy uwzględnić wszystkie elementy budujące temat pracy. Rozdziały warto rozpisać i uporządkować gradacyjnie, np. od ogółu do szczegółu. Wychodzimy do teorii (wprowadzenie w problematykę tematu), dalej przechodzimy do części badawczej. Niekiedy wymaga się uwzględnienia części badawczej przed teoretyczną. Nie jest to jednak do końca logiczna wskazówki. Dyplomant najpierw powinien przestudiować literaturę, na jej podstawie – i ewentualnie własnych doświadczeń zawodowych – wyciągnąć wnioski i korzystając z nich skonceptualizować założenia badawcze (problem badawczy, hipotezy lub teza pracy, zmienne i wskaźniki; metody i techniki badawcze).
 • Język i stylistyka: polecamy zapoznanie się z publikacjami naukowymi innych autorów. Prawdą jest, że umiejętności pisarskie kształtujemy przede wszystkim poprzez lekturę.

Praca dyplomowa poprawna metodologicznie

Przy redagowaniu dyplomówki należy przestrzegać następujących reguł:

 • strukturalizacja materiału,
 • wykorzystanie bibliografii,
 • dokładność,
 • bazowanie na obiektywizmie, a nie subiektywizmie.

Strukturalizacja materiału jest konieczna, jeżeli dyplomant nie chce „utonąć” w materiale źródłowym. Ułatwia ją plan pracy dyplomowej, który pozwala na kompletację materiału, który faktycznie jest, a nie może być potrzebny.

Powoływanie się w pracy dyplomowej na źródła jest obligatoryjne. Bardzo rzadko w świecie akademickim powstają prace dyplomowe w całości pionierskie. Powoływanie się na innych autorów zaświadcza m.in. o poszanowaniu praw autorskich i znajomości problematyki tematu, pozwala ponadto na uniknięcia oskarżenia o plagiat.

Dokładność: opisując zagadnienia należy „drążyć je w głąb”. Przywołując opinie innego autora, wykorzystujemy cudzysłów i w miarę potrzeby wielokropek (co sugeruje czytelnikowi, że zdanie jest wyrwane z kontekstu).

Obiektywizm vs. subiektywizm: np. niekiedy wyniki innych autorów nie są zgodne z naszymi. Wówczas należy wyczerpująco rozwinąć tę kwestię w podrozdziale dyskusja, czy prezentacja wyników badań. Nie warto iść również na łatwiznę i prezentować wyłącznie wyniki badań innych autorów zgodne z uzyskanymi przez nas. Innymi słowy: nie należy prezentować w pracy dyplomowej wyłącznie informacji z którymi się zgadzamy, gdyż wówczas nie są spełnione kryteria obiektywności tekstu naukowego.

Prezentacja i analiza danych w pracy magisterskiej

Założenia badawcze (metodologiczne)

Celem rozdziału prezentacja i analiza wyników badań własnych w pracy dyplomowej lub magisterskiej jest przedstawienie pozyskanych w trakcie badania wyników. Rozdział dzielimy na podrozdziały, zgodnie z wysuniętymi problemami badawczymi. Do każdego z problemów w naszym narzędziu badawczym (np. ankiecie) podporządkowujemy kilka zagadnień (w przypadku ankiety pytań). Odpowiedzi udzielone na konkretne pytania relacjonujemy w ramach wyodrębnionych podrozdziałów.

Logika prezentacji i analizy

Początek analizy powinno stanowić krótkie wprowadzenie. Na przykład: W tabeli x zaprezentowano zbiorcze wyniki obserwacjipracy magisterskiej pisanie dotyczące zagadnienia Y. Dalej wyniki badania ukazujemy w postaci graficznej (wykres lub tabela). Bez względu na formę elementu graficznego, należy go opisać. Nadać mu tytuł i wskazać źródło. Dodatkowo, osie wykresu powinny być podpisane, a w przypadku tabel – należy nadać odpowiednią nazwę kolumnom i wierszom. Wskazane jest prezentowanie danych w formie liczbowej i procentowej.
Generalnie, powinniśmy zdecydować się na jeden typ prezentacji graficznej uzyskanych wyników badań realizowanych w ramach pracy dyplomowej lub magisterskiej. Niekiedy jednak, ze względu na dużą grupę danych, wymagane jest zaprezentowanie wyników w formie tabeli i wykresu. Gdy tabele są bardzo obszerne, można uwzględnić je w aneksie, a w analizie osadzić wyłącznie wykresy. Pod wykresem bądź tabelą opisujemy dane. W kolejnym akapicie dokonujemy ich analizy. Na podstawie własnych obserwacji, wiedzy pozyskanej w trakcie opracowywania części teoretycznej, przeglądu literatury tematu próbujemy dociec skąd takie, a nie inne wyniki badań. W tym miejscu można również odwołać się do wyników badań innych autorów. Niekiedy tzw. „dyskusję” uwzględnia się po analizie. Poświęca się jej osobny podrozdział i konfrontuje wyniki badań własnych z wynikami innych autorów polskich i zagranicznych. Postępując w ten sposób, znacznie podnosimy jakość naszej pracy magisterskiej.
Pisanie pracy magisterskiej wcale nie musi być wyczerpujące i deprecjonujące. Jeżeli będziemy postępowali wg konkretnych kroków, usprawnimy naszą pracę, zaoszczędzimy czas. Pojawi się również poczucie satysfakcji, a zniknie bezradności.

Pisanie prac magisterskich: aspekty edycyjne, cz. II

Rozdział metodologiczny

Pisanie prac magisterskich i pisanie prac dyplomowych o charakterze teoretyczno-badawczym wymaga, aby rozdział badawczypisanie prac magisterskich logicznie korespondował z częścią teoretyczną. Dużym błędem jest rozpisywanie podrozdziałów rozdziału badawczego na podstawie skonstruowanej ankiety. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie jakie zagadnienia badawcze chce się w analizie uwzględnić, rozpisać problemy badawcze – główny i szczegółowe i dopiero w dalszej kolejności rozpisywać ankietę.

Kwestionariusz ankiety powinien zostać podzielony na bloki / części. Pod względem ilości powinny one odpowiadać liczebności podrozdziałów w rozdziale badawczym. Pisanie prac badawczych wymaga obrania konkretnej koncepcji, ich struktura musi być przemyślana i logicznie uporządkowana.

Bibliografia

Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, prace dyplomowe powinny w zestawieniu bibliograficznym zawierać około 20-30 pozycji bibliograficznych, a prace magisterskie od 30 pozycji wzwyż. Bibliografia wygląda jednak profesjonalnie, gdy zawiera średnio 40-50 pozycji i jest podzielona na: literaturę, czasopisma, akty normatywne, źródła internetowe (netografia).

Przydatne poradniki

Pisanie prac dyplomowych i pisanie prac magisterskich może ułatwić zapoznanie się z literaturą dotyczącą prac promocyjnych. Na rynku dostępnych jest szereg poradników m.in.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Kolonia Ltd., Wrocław 1994.
Dawidziuk S., Metodyka pisania prac magisterskiej, Politechnika Warszawska, Warszawa 1975.
Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedziba w Gdańsku, Gdańsk 2000.
Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 1998.
Lelusz H., Kowalewski, M., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu nauk ekonomicznych, ART., Olsztyn 1996.
Majchrzak J., Mendel T., Organizacja procesu pisania prac promocyjnych wraz z zasadami ich opracowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1991.
Nowak S., Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.

Pisanie prac magisterskich: aspekty edycyjne, cz. I

Tworzenie przypisów

Prace dyplomowe i prace magisterskie nade wszystko w ich części teoretycznej muszą być „opisane” przypisami. W przypisach,pisanie prac magisterskich wskazówki żeby były one jasne i czytelne dla odbiorcy tekstu, ważna jest konsekwencja (jednolite ich formatowanie), solidność oraz rzetelność. Dużym błędem jest pozostawianie w trakcie pisania pracy przypisów pustych, zakładając przy tym, że uzupełni się tę lukę w późniejszym czasie. Ponadto, przypisy warto wykonywać solidnie, ponieważ ich formatowanie to jedna z najbardziej czasochłonnych operacji przy pisaniu pracy promocyjnej.

Przypisy – cele

Prace magisterskie i prace dyplomowe powinny być bogate w przypisy. Nie może być jednak tak, że odwołania w tekście zajmują połowę objętości strony. Przypisy to w pierwszej kolejności miejsce na odwołania bibliograficzne, ale nie tylko. Mogą one również spełniać rolę okienka nawigacji po pracy, np. odwołania do innej części pracy / wątku, gdzie podjęta problematyka została już zasygnalizowana. Przypisy to także obszar tekstu, w którym pojawiają się wzmianki do tekstu głównego, np. definicja pojęcia pobocznego, ściśle niezwiązanego z pracą, ale koniecznego do zdefiniowania.

Aktualność aktów prawnych

Prace dyplomowe i prace magisterskie np. z administracji wzbogaca się szeregiem ustaw, czy rozporządzeń. Dokumenty tego rodzaju mają charakter „ruchomy”, tj. ich stan prawny zmienia się w bardzo krótkim czasie. Korzystając z literatury przedmiotu warto sprawdzać aktualność każdego dokumentu i aktu normatywnego.

Pisanie prac magisterskich – forma bezosobowa

pisanie prace magisterskiePrace magisterskie, prace dyplomowe oraz prace inżynierskie pisze się w formie bezosobowej i stosuje się ją konsekwentnie w każdej części pracy promocyjnej. Piszemy zatem: „autor / ka przedstawił /a”, „na rysunku pokazano”, „tabela obrazuje”. Nie używa się takich sformułowań, jak: „Celem mojej pracy jest…”, „Z moich badań wynika…”. Stosowanie formy „ja” w pracy promocyjnej wywołuje z reguły w środowisku akademickim ujemne konotacje.

Błędy redakcyjne

Zarówno prace dyplomowe, jak i prace magisterskie powinny być właściwie sformatowane. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu prac tego rodzaju to:

 • zbyt duża ilość wyliczeń wielorzędowych (bez własnego komentarza),
 • nagromadzenie zdań wielokrotnie złożonych,
 • brak konsekwencji w układzie wszelkich wykazów i spisów,
 • błędy ortograficzne, stylistyczne i merytoryczne,
 • brak odwołania do tabeli, rysunku, wykresu w tekście,
 • brak tekstu pomiędzy elementami graficznymi,
 • powielanie danych w tabeli i na wykresach,
 • powtórzenia,
 • mnożenie definicji bez wskazania właściwej / przyjętej w dalszej części pracy.

Prace licencjackie: załączniki, elementy graficzne, skróty, podziękowania i dedykacje

Załączniki

Prace licencjackie i prace magisterskie posiadające aneks lub załączniki wydają się być atrakcyjniejszymi. Warto o tym pamiętać. Ważnym jest również to, że załącznik nie jest wliczany do ilości stron napisanej pracy, wizualnie czyni ją jednak pokaźniejszą. Prace dyplomowe i prace magisterskie mogą zostać wzbogacone takimi załącznikami, jak: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, obliczenia statystyczne, zestawienia tabelaryczne, akty prawne….możliwości jest wiele. Załączniki prac dyplomowych i prac magisterskich umieszcza się na końcu pracy, po bibliografii.

prace licencjackie na zamówienieTabele, rysunki, wykresy – elementy graficzne

Prace magisterskie i prace dyplomowe wzbogacone o elementy graficzne są ciekawsze i zdecydowanie bardziej interesujące, niż prace dyplomowe i prace magisterskie w których czytelnik ma do dyspozycji sam tekst. Nie można jednak przesadzić z liczbą elementów graficznych. Ponadto, wskazanym jest, aby ich liczebność była relatywnie proporcjonalna (szczególnie przy pracach typowo teoretycznych). Umiar w części teoretycznej jest wskazany natomiast w odniesieniu do prac teoretyczno-badawczych (w których z założenia, największa liczba rysunków, wykresów, czy schematów pojawia się dopiero w rozdziale ostatnim).

Wykaz skrótów

Prace dyplomowe i prace magisterskie w których wykorzystano liczne skróty powinny zostać wzbogacone o wykaz skrótów, który zamieszcza się po spisie treści. Skrót użyty w tekście  po raz pierwszy powinien być dodatkowo w pełni rozwinięty. Wykaz skrótów, podobnie jak bibliografię należy posortować alfabetycznie, podając rozwinięcie w języku polskim i obcym. Prace dyplomowe i prace magisterskie z wykazem skrótów / akronimów wyglądają na bardziej profesjonalne i z reguły takie są.

Podziękowania i dedykacje

Prace magisterskie i prace dyplomowe zawsze pisane są pod kierunkiem promotora. Eleganckim gestem ze strony Studenta jest zamieszczenie w tekście pracy po stronie tytułowej podziękowań. Powinny być one w pierwszej kolejności skierowane do promotora oraz recenzenta, a dalej (ewentualnie), do rodziny i bliskich. Należy unikać dedykacji „Żonie”, „Ani” etc. Wynika to z faktu, że prace magisterskie i dyplomowe kierowane są przede wszystkim do odbiorców zainteresowanych ich treścią, a więc do środowiska akademickiego.

Typologia prac magisterskich: teoretyczne, teoretyczno-badawcze

Student w roli badacza: prace magisterskie empiryczne

Prace dyplomowe, prace magisterskie i prace inżynierskie mogą mieć co do zasady trzy formy: teoretyczną, badawczą orazprace magisterskie teoretyczno-badawczą. Największą popularnością cieszą się obecnie prace magisterskie i prace dyplomowe  w wariancie trzecim.

Prace magisterskie oraz prace dyplomowe o charakterze teoretyczno-badawczym pozwalają Studentowi wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami badawczymi. W tym przypadku prace magisterskie i prace dyplomowe mają w jakiejś części charakter odtwórczy (rozdziały teoretyczne pisane na podstawie literatury), ale również autorski (część badawcza). Najbardziej wartościowe prace dyplomowe i prace magisterskie to te posiadające cel aplikacyjny, czyli których wyniki można zastosować w praktyce gospodarczej i/lub są one użyteczne dla innych Studentów.

Problematyczność tematu

Jeżeli  Studentowi zależy na szybkiej realizacji pracy powinien zdecydować się na wybór popularnej problematyki, często poruszanej w literaturze, aktualnej, w obszarze której prowadzone są liczne badania. Prace magisterskie i prace dyplomowe najprostsze w realizacji to te bazujące jedynie na analizie literatury tematu. Są to niestety również prace mniej ambitne i w środowisku akademickim odchodzi się od tej formy realizacji pracy promocyjnej. Nacisk natomiast kładzie się na wyeksponowanie umiejętności praktycznych (część badawcza).