Rozdział metodologiczny

Pisanie prac magisterskich i pisanie prac dyplomowych o charakterze teoretyczno-badawczym wymaga, aby rozdział badawczypisanie prac magisterskich logicznie korespondował z częścią teoretyczną. Dużym błędem jest rozpisywanie podrozdziałów rozdziału badawczego na podstawie skonstruowanej ankiety. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie jakie zagadnienia badawcze chce się w analizie uwzględnić, rozpisać problemy badawcze – główny i szczegółowe i dopiero w dalszej kolejności rozpisywać ankietę.

Kwestionariusz ankiety powinien zostać podzielony na bloki / części. Pod względem ilości powinny one odpowiadać liczebności podrozdziałów w rozdziale badawczym. Pisanie prac badawczych wymaga obrania konkretnej koncepcji, ich struktura musi być przemyślana i logicznie uporządkowana.

Bibliografia

Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, prace dyplomowe powinny w zestawieniu bibliograficznym zawierać około 20-30 pozycji bibliograficznych, a prace magisterskie od 30 pozycji wzwyż. Bibliografia wygląda jednak profesjonalnie, gdy zawiera średnio 40-50 pozycji i jest podzielona na: literaturę, czasopisma, akty normatywne, źródła internetowe (netografia).

Przydatne poradniki

Pisanie prac dyplomowych i pisanie prac magisterskich może ułatwić zapoznanie się z literaturą dotyczącą prac promocyjnych. Na rynku dostępnych jest szereg poradników m.in.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Kolonia Ltd., Wrocław 1994.
Dawidziuk S., Metodyka pisania prac magisterskiej, Politechnika Warszawska, Warszawa 1975.
Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedziba w Gdańsku, Gdańsk 2000.
Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 1998.
Lelusz H., Kowalewski, M., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu nauk ekonomicznych, ART., Olsztyn 1996.
Majchrzak J., Mendel T., Organizacja procesu pisania prac promocyjnych wraz z zasadami ich opracowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1991.
Nowak S., Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.