Tworzenie przypisów

Prace dyplomowe i prace magisterskie nade wszystko w ich części teoretycznej muszą być „opisane” przypisami. W przypisach,pisanie prac magisterskich wskazówki żeby były one jasne i czytelne dla odbiorcy tekstu, ważna jest konsekwencja (jednolite ich formatowanie), solidność oraz rzetelność. Dużym błędem jest pozostawianie w trakcie pisania pracy przypisów pustych, zakładając przy tym, że uzupełni się tę lukę w późniejszym czasie. Ponadto, przypisy warto wykonywać solidnie, ponieważ ich formatowanie to jedna z najbardziej czasochłonnych operacji przy pisaniu pracy promocyjnej.

Przypisy – cele

Prace magisterskie i prace dyplomowe powinny być bogate w przypisy. Nie może być jednak tak, że odwołania w tekście zajmują połowę objętości strony. Przypisy to w pierwszej kolejności miejsce na odwołania bibliograficzne, ale nie tylko. Mogą one również spełniać rolę okienka nawigacji po pracy, np. odwołania do innej części pracy / wątku, gdzie podjęta problematyka została już zasygnalizowana. Przypisy to także obszar tekstu, w którym pojawiają się wzmianki do tekstu głównego, np. definicja pojęcia pobocznego, ściśle niezwiązanego z pracą, ale koniecznego do zdefiniowania.

Aktualność aktów prawnych

Prace dyplomowe i prace magisterskie np. z administracji wzbogaca się szeregiem ustaw, czy rozporządzeń. Dokumenty tego rodzaju mają charakter „ruchomy”, tj. ich stan prawny zmienia się w bardzo krótkim czasie. Korzystając z literatury przedmiotu warto sprawdzać aktualność każdego dokumentu i aktu normatywnego.

Pisanie prac magisterskich – forma bezosobowa

pisanie prace magisterskiePrace magisterskie, prace dyplomowe oraz prace inżynierskie pisze się w formie bezosobowej i stosuje się ją konsekwentnie w każdej części pracy promocyjnej. Piszemy zatem: „autor / ka przedstawił /a”, „na rysunku pokazano”, „tabela obrazuje”. Nie używa się takich sformułowań, jak: „Celem mojej pracy jest…”, „Z moich badań wynika…”. Stosowanie formy „ja” w pracy promocyjnej wywołuje z reguły w środowisku akademickim ujemne konotacje.

Błędy redakcyjne

Zarówno prace dyplomowe, jak i prace magisterskie powinny być właściwie sformatowane. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu prac tego rodzaju to:

  • zbyt duża ilość wyliczeń wielorzędowych (bez własnego komentarza),
  • nagromadzenie zdań wielokrotnie złożonych,
  • brak konsekwencji w układzie wszelkich wykazów i spisów,
  • błędy ortograficzne, stylistyczne i merytoryczne,
  • brak odwołania do tabeli, rysunku, wykresu w tekście,
  • brak tekstu pomiędzy elementami graficznymi,
  • powielanie danych w tabeli i na wykresach,
  • powtórzenia,
  • mnożenie definicji bez wskazania właściwej / przyjętej w dalszej części pracy.