Pisanie prac studenckich – informacja na temat dziedzin i obszarów naukowych

     Poniżej zamieszczamy wykaz dyscyplin naukowych i artystycznych, w ramach których można zlecić napisanie poglądowego opracowania naukowego

W obszarze / dziedzinie nauk
humanistycznych

W obszarze / dziedzinie nauk
społecznych

W obszarze nauk społecznych / w
dziedzinie nauk ekonomicznych

biologia
filozofia
historia
historia sztuki
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o rodzinie
nauki o sztuce
nauki o zarządzaniu
religioznawstwo

nauki o bezpieczeństwie
nauki o mediach
nauki o obronności
nauki o polityce
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
pedagogika
psychologia
socjologia

 

ekonomia
finanse
nauki o zarządzaniu
towaroznawstwo

 

W obszarze nauk społecznych / w
dziedzinie nauk prawnych
W obszarze nauk ścisłych / w dziedzinie nauk matematycznych W obszarze nauk ścisłych / w dziedzinie nauk chemicznych

nauki o administracji
prawo
prawo kanoniczne

informatyka

 

ochrona środowiska

 

W obszarze nauk przyrodniczych / w dziedzinie nauk biologicznych W obszarze nauk przyrodniczych / w
dziedzinie nauk o Ziemi
W obszarze nauk technicznych / w dziedzinie nauk technicznych

biologia
ekologia
ochrona środowiska

geografia

 

architektura i urbanistyka
automatyka i robotyka
budownictwo
energetyka
informatyka
inżynieria produkcji
inżynieria środowiska
oceanologia
telekomunikacja
transport

Podstawa prawna wykazu dyscyplin: Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 1065) Wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065).

 1. 1362248_32612682[1]

  Antropologia – wiele serwisów oferuje prace magisterskie i prace licencjackie, których tematyka dotyczy nauki o człowieku, jego pochodzeniu, cech fizycznych, instytucji ludzkich, wierzeń, czy stosunków społecznych.

 2. Bankowość – pisanie prac magisterskich w obszarze nauki zajmującej się zasadami funkcjonowania banku i sprawami związanymi z jego działalnością.
 3. Bibliotekoznawstwo – wiele serwisów redaguje teksty, których tematyka wpisuje się w dział nauki o książce, zajmujący się historycznymi i teoretycznymi podstawami bibliotekoznawstwa i dziejami bibliotek.
 4. Biologia – wiele serwisów redaguje prace magisterskie, prace dyplomowe i prace zaliczeniowe wpisujące się w nauki o organizmach żywych i przejawach ich życia. Oferuje pisanie prac z następujących dziedzin: ekologia, genetyka, fizjologia, zoologia, anatomia, cytologia, mikrobiologia.
 5. Ekonomia – pisanie prac studenckich w zakresie nauki o prawach rządzących produkcją, wymianą, rozdziałem i konsumpcją dóbr w społeczeństwie. Serwisy realizują prace magisterskie, prace dyplomowe i prace zaliczeniowe z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.
 6. Etyka – serwisy piszą prace studenckie, których tematyka sprowadza się do systemu wartości i norm postępowania, obowiązujących w danej zbiorowości bądź w danej epoce. Prace zaliczeniowe, prace magisterskie i prace dyplomowe z: etyki normatywnej, etyki opisowej, metaetyki.
 7. Farmacja – różne serwisy przygotowują wzorcowe prace licencjackie i prace magisterskie, których tematyka dotyczy nauki o wytwarzaniu, przechowywaniu i wydawaniu oraz sporządzaniu leków recepturowych.
 8. Filozofia – wiele serwisów oferuje pisanie prac magisterskich, pisanie prac dyplomowych i pisanie prac  kontrolnych w dyscyplinie naukowej zajmującej się rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, prawami rozwoju całej rzeczywistości, źródłami, zasadami i granicami ludzkiego poznania oraz zasadami i ważnością sądów moralnych. Pisanie prac w zakresie: filozofii teoretycznej, filozofii praktycznej, filozofii idealistycznej, filozofii materialistycznej, filozofii starożytnej, filozofii nowożytnej.
 9. Historia – różne serwisy redakcyjne oferują usługi pisania prac w dziedzinie wiedzy, która zajmuje się badaniem dziejów i analizuje prawidłowości rządzące procesem rozwoju. Prace dyplomowe, prace magisterskie, prace zaliczeniowe z: historii administracji, historii politycznej, historii sztuki, historii muzyki, historii nauki, historii Kościoła, historii społecznej, historii książki, historii państwa i prawa.
 10. 1358288_simple_earth_2[1]Informatyka – różne serwisy opracowują prace magisterskie, prace dyplomowe i prace zaliczeniowe, których tematyka wpisuje się w obszar nauki o tworzeniu i wykorzystywaniu systemów komputerowych.
 11. Pedagogika – serwisy świadczą pomoc w pisaniu prac w obszarze nauki o wychowaniu i nauczaniu, której przedmiotem jest działalność, mająca na celu wyposażenie młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania. Prace magisterskie, prace dyplomowe i prace zaliczeniowe z: pedagogiki eksperymentalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki szkoły, pedagogiki dorosłych, pedagogiki pracy, czy pedagogiki kultury.
 12. Psychologia – pisanie prac w zakresie nauki zajmującej się powstawaniem, istotą i przebiegiem zjawisk oraz procesów psychicznych, opisem psychiki człowieka, jak również jego zachowaniem się i stosunkiem z otoczeniem. Prace licencjackie i prace magisterskie z psychologii wychowawczej, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej, psychologii kulturowej, psychologii międzykulturowej, czy psychologii humanistycznej.
 13. Religioznawstwo – serwisy piszą prace magisterskie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe w obszarze nauki zajmującej się badaniem różnych religii oraz ich zależnością od procesów społeczno-kulturowych.
 14. Socjologia – portale redakcyjne piszą prace z zakresu nauki o bezpieczeństwie, jej strukturze i prawach rozwoju orz o przejawach życia i współżycia grup społecznych. Oferują pisanie prac z socjologii wsi, socjologii miasta, socjologii kultury, socjologii prawa, socjologii pracy.
 15. Towaroznawstwo – serwisy redagują prace magisterskie i prace dyplomowe, których tematyka wpisuje się w obszar nauki obejmującej badanie użytkowych właściwości towarów, ich jakości, opakowania, transportu, właściwego przechowywania.

Z pomocy różnych różnych serwisów redakcyjnych korzystają Studenci m.in. następujących kierunków studiów:

 • Administracja
 • Aktorstwo
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bibliotekoznawstwo
 • Biologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Coaching
 • Dietetyka
 • Dziennikarstwo
 • Edukacja artystyczna
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Farmacja
 • Filologia
 • Finanse
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Komunikacja społeczna
 • Kosmetologia
 • Kulturoznawstwo
 • Logistyka
 • Muzykoterapia
 • Nawigacja
 • Ochrona dóbr kultury
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Psychologia
 • Rachunkowość
 • Ratownictwo
 • Rekreacja
 • Socjologia
 • Sport
 • Stosunki międzynarodowe
 • Transport
 • Turystyka