Promotor, temat, seminarium

Wybór promotora

Prace dyplomowe, a nade wszystko prace magisterskie wymagają dobrej jakościowo „superwizji”. Promotor ma być dla Studenta „trenerem”, a nie „ciemiężycielem”. Przed wyborem promotora należy zasięgnąć przede wszystkim opinii o samym człowieku, jego podejściu do Studenta, poziomie „problematyczności” i popularności.

Pisanie pracy dyplomowej, czy magisterskiej może być „drogą przez mękę”, przy niewłaściwie dobranym promotorze. Dlatego warto zasięgnąć opinii innych Studentów na temat np. takich kwestii, jak: czy promotor na każdym seminarium poprawia prace magisterskie, bądź prace dyplomowe; jaki jest okres oczekiwania na poprawioną pracę promocyjną; czy promotor jest komunikatywny, tj. utrzymuje stały kontakt ze Studentem.

Wybór tematu

Prace dyplomowe i prace magisterskie kategoryzuje się jako tzw. prace promocyjne, a wiec uprawniające Studenta doprace dyplomowe pisanie wykonywania danego zawodu i posługiwania się konkretnym tytułem zawodowym.

Dobrze jeżeli temat pracy jest powiązany z życiem zawodowym Studenta. Zdecydowanie usprawnia to pisanie pracy w jej części badawczej. Na pierwszym spotkaniu z promotorem należy podać przynajmniej propozycję tematu, a najlepiej określić temat i wstępny zarys pracy. Przy takiej metodyce postępowania Student zyskuje w oczach promotora i robi dobre pierwsze wrażenie. Należy pamiętać, że prace magisterskie wymagają bardziej zaawansowanej strukturalizacji tematu, aniżeli prace dyplomowe. Innymi słowy, temat pracy magisterskiej powinien być ambitny. Dobrze, gdy już sam tytuł sygnalizuje co jest podmiotem i przedmiotem pracy oraz pozwala na wysunięcie wstępnego przypuszczenia, co do celu pracy promocyjnej.

Seminaria

Seminarium to zajęcia przeznaczone dla Studentów przygotowujących prace dyplomowe, prace magisterskie i prace inżynierskie. Podstawą uzyskania wpisu zaliczającego seminarium jest najczęściej obecność i dostarczanie promotorowi w określonych terminach konkretnych partii tekstu pracy promocyjnej. Seminariów nie powinno się opuszczać, ponieważ z reguły negatywnie wpływa to na poprawność relacji z promotorem. Student, który opuszcza seminaria powinien liczyć się z tym, że na uprzywilejowanej pozycji do sprawdzenia będą prace dyplomowe i prace magisterskie seminarzystów, którzy aktywnie i systematycznie uczestniczą w seminariach. Należy liczyć się również z faktem, że promotor dostarczony z opóźnieniem tekst pracy dyplomowej, czy pracy magisterskiej może sprawdzać dłużej, niżby Studenta sobie tego życzył.

Wybór tematu pracy dyplomowej i organizacja pisania pracy

Prace dyplomowe, prace magisterskie, prace inżynierskie. Kiedy należy zainteresować się tematem pracy dyplomowej, inżynierskiej, magisterskiej?

Na większości Uczelni seminaria właściwe rozpoczynają się na drugim roku, a proseminaria Studenci zaliczają na roku pierwszym. Studenci z reguły rozpoczynają pisanie prac dyplomowych i magisterskich na roku ostatnim, w drugim semestrze. Warto zainteresować się pracą promocyjną wcześniej. Z założenia, prace dyplomowe są prostsze w realizacji, niż prace magisterskie, co nie oznacza, że należy podchodzić do nich pobłażliwie.

Pisanie prac dyplomowych, czy pisanie prac magisterskich wymaga zaangażowania, zatem należy zainteresować się tympisanie prac dyplomowych wskazówki praktyczne tematem najpóźniej na rok przed planowanym złożeniem egzaminów końcowych. Prace dyplomowe i prace magisterskie to „konstrukcje złożone”, nierzadko problematyczne, a ich pisanie zajmuje dużo czasu. Warto o tym pamiętać i nie zostawiać najtrudniejszych egzaminów na koniec. Należy pamiętać również o tym, że promotorzy w semestrze letnim  najczęściej sprawdzają prace dyplomowe i prace magisterskie „hurtowo”, co nie stwarza im pełnej możliwości doradzenia w zakresie naniesienia ewentualnych poprawek.

Pace dyplomowe i prace magisterskie – pisanie prac – organizacja czasu

„Szkoły” pisania prac tj. prace dyplomowe i prace magisterskie są różne. Można napisać pracę promocyjną w tydzień, a można pisać ją kilka lub kilkanaście miesięcy. Czynnikiem krytycznym jest tutaj czas poświęcany na pisanie prac tego rodzaju. Już sam etap wstępny (selekcja materiału) jest dość czasochłonny. Nie mniej problematyczna jest strukturalizacja materiału i wreszcie jego opracowanie.

Dobre jakościowo prace dyplomowe i magisterskie napisane w dość krótkim czasie (np. 1-3 tygodnie), to najczęściej takie, którym autor poświecił co najmniej kilka godzin dziennie. Ta metodyka postępowania jest wskazana dla osób systematycznych, które założyły sobie, że w danym okresie czasu napiszą całą pracę. Pisanie pracy we wskazanych okolicznościach może jednak zostać zakłócone przez jakiś czynnik zewnętrzny i wówczas Student zostaje z niczym.